Ενότητες Εργασίας

Το πλάνο εργασίας του έργου οργανώνεται σε έξι φάσεις, κάθε μια από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους εργασίες, μέσω των ενοτήτων εργασίας (ΕΕ) και των αντίστοιχων παραδοτέων (Π), οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη περισσότερων του ενός στόχου.

Φάση 1

Προσδιορισμός του φαινομένου της πειρατείας στην σύγχρονη εποχή

 • Μελέτη, ανάλυση και καταγραφή του φαινομένου της πειρατείας στην σύγχρονη εποχή καθώς και των επιχειρησιακών μέτρων αντιμετώπισής της
 • Ανάλυση δεδομένων για την αξιολόγηση των υφιστάμενων τρόπων πρόληψης και αποφυγής της πειρατείας και καταγραφής των τρόπων βελτίωσής τους

Φάση 2

Προσδιορισμός των λειτουργικών προδιαγραφών του υπό κατασκευή συστήματος ΣμηΕΑ καθώς και της μεθοδολογικής προσέγγισης για την κατασκευή του.

 • Αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος
 • Μεθοδολογία ανάπτυξης τακτικών μέτρων προστασίας και πρόληψης
 • Μελέτη και καταγραφή νομικού πλαισίου λειτουργίας και χρήσης των ΣμηΕΑ και μελέτη εφαρμογής στο υπάρχον διεθνές ναυτικό δίκαιο
 • Μελέτη χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων επικοινωνίας στην εμπορική ναυτιλία και διασύνδεσης αυτών με το υπό κατασκευή ΣμηΕΑ

Φάση 3

Προσδιορισμός των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος ΣμηΕΑ, καθορισμός της μεθοδολογικής προσέγγισης και σχεδιασμός του υπό κατασκευή νέου συστήματος.

 • Ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών συστήματος
 • Μεθοδολογία ανάπτυξης αυτόνομου συστήματος

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος, θα επιλεγούν οι βέλτιστοι αισθητήρες και μονάδες παρακολούθησης ενώ στο τέλος, θα προσδιοριστεί μεθοδολογικά και θα πιστοποιηθεί ότι πληροί τους επιχειρησιακούς στόχους η κατασκευή του συστήματος. Σε αυτό το στάδιο υλοποίησης του έργου ξεκινούν και οι δραστηριότητες διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Φάση 4

Ανάπτυξη συστήματος ΣμηΕΑ, ανάπτυξη μηχανισμών και υποδομών διασύνδεσης αισθητήρων παρακολούθησης του θαλασσίου περιβάλλοντος. Πραγματοποίηση εξειδικευμένων μετρήσεων επιλεγμένων παραμέτρων και απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών που απαιτούνται για την κατασκευή ενός καινοτόμου προϊόντος ΣμηΕΑ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργιών βασισμένων στην αξιοποίηση τεχνολογιών υπολογιστικής όρασης και μικροηλεκτρονικής για την λειτουργία των αισθητήρων του συστήματος. Επιδίωξη πιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της μεθοδολογίας ανάπτυξης του καινοτόμου συστήματος.

 • Συναρμολόγηση και κατασκευή δύο ιπτάμενων συστημάτων (Φάση Α)
 • Υλοποίηση σταθμού εδάφους & μηχανισμών διασύνδεσης δεδομένων (Φάση Α)
 • Πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκίμων συστήματος (Φάση Α)
 • Δράσεις δημοσιότητας (Φάση Α)

Συνέχεια δραστηριοτήτων διάδοσης αποτελεσμάτων.

Φάση 5

Βελτιστοποίηση μηχανισμών και υποδομών διασύνδεσης αισθητήρων παρακολούθησης θαλασσίου χώρου καθώς και πτητικής ικανότητας των ΣμηΕΑ ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις πτήσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Πραγματοποίηση δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες και παρακολούθηση θαλασσίου χώρου γύρω από εμπορικά πλοία για την αποφυγή πειρατείας. Πραγματοποίηση εξειδικευμένων μετρήσεων και βελτιστοποίηση μηχανισμών διασύνδεσης δεδομένων και καταγραφής επιλεγμένων παραμέτρων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη επιχειρησιακή χρήση των ΣμηΕΑ σε πραγματικές συνθήκες παρακολούθησης θαλασσίου χώρου. Έρευνα για εναλλακτικές χρήσεις του συστήματος και δυνητικής αξιοποίησής του σε θαλάσσιους και παράκτιους χώρους, για σκοπούς όπως η αναμετάδοση συχνοτήτων τηλεπικοινωνιών, η έρευνα περιοχών νεκρών τομέων κλπ.

 • Βελτιστοποίηση συστήματος ARSx2
 • Βελτιστοποίηση επιλογής, τοποθέτησης και συνδυασμού αισθητήρων (Φάση Β)
 • Βελτιστοποίηση μηχανισμών διασύνδεσης δεδομένων (Φάση Β)
 • Πραγματοποίηση δοκιμών συστήματος σε πραγματικές συνθήκες παρακολούθησης θαλασσίου χώρου γύρω από εμπορικά πλοία (Φάση Β)
 • Προσδιορισμός εναλλακτικών χρήσεων του συστήματος
 • Μελέτη και διαμόρφωση προδιαγραφών ορθής χρήσης και συντήρησης του ΣμηΕΑ ARSx2
 • Δράσεις δημοσιότητας και προβολής

Συνέχεια δραστηριοτήτων διάδοσης αποτελεσμάτων.

Φάση 6

Η εταιρεία A. S. Prote Maritime Ltd θα συμμετάσχει σε Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση, κατά προτίμηση την “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2020», για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.