Εταίροι

A. S. Prote Maritime Ltd

a-s-prote

Η εταιρία A. S. Prote Maritime Ltd Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών λειτουργεί από το 2013 σαν Υποκατάστημα της μητρικής κυπριακής εταιρείας A. S. Prote Maritime Ltd στην Αθήνα και έχει σαν κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την αγορά της εμπορικής ναυτιλίας ή/και δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προστασίας και ασφάλειας εμπορικών και πλοίων από πράξεις πειρατείας με την εισαγωγή και εφαρμογή μέτρων αύξησης της ασφάλειας τους και διεξάγει εργασίες και δραστηριότητες διαχείρισης ή/και υποστήριξης εμπορικών πλοίων.

Επίσης παρέχει υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων πολυμέσων (διαδραστικού ή/και μη διαδραστικού, πραγματικού χρόνου ή/και γραμμικής εξέλιξης περιεχομένου) για εφαρμογές στον ευρύτερο χώρο του θεάματος, το διαδίκτυο, την εκπαίδευση και την διαφήμιση, όπως εικονική πραγματικότητα (virtual reality), δυσδιάστατες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, περιεχόμενο για πλανητάρια (Dometheatres), ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθώς και υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής.

Τελευταία, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών κατά κύριο λόγο σε θαλάσσιους χώρους αλλά όχι μόνο, παρέχοντας υπηρεσίες:
– έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και τις επιστήμες περιβάλλοντος
– έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων γεωπληροφορικής, χαρτογράφησης στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας καθώς και μελέτες περιβαντολλογικών επιπτώσεων.

Η εταιρία στελεχώνεται και συνεργάζεται με στελέχη με πολυετή και εφαρμοσμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλα τα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγει έρευνα σε διάφορους τομείς σχετιζόμενους με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως η κλιματική αλλαγή, η λειτουργία και υγεία του οικοσυστήματος, η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες και εν γένει οι θαλάσσιοι πόροι, προβλήματα της παράκτιας ζώνης όπως η διάβρωση των ακτών και η ρύπανση καθώς και η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση.

Το ΤΩΘΒ στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο 5200 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη και είναι άρτια εξοπλισμένο για υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική & ερευνητική λειτουργία. Πέρα από τον εξειδικευμένο βιολογικό, ωκεανογραφικό, και υδροακουστικό εξοπλισμό για έρευνες πεδίου, οι διαθέσιμες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους καλλιέργειας ασπόνδυλων και αλγών, εργαστήριο εκτροφής θαλάσσιων οργανισμών και ψαριών για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Χημείας, Γεωλογίας και Υπολογιστών. Τα εργαστήρια επανδρώνονται από τεχνικό προσωπικό που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και εργάζεται στο σχεδιασμό και τη κατασκευή πειραματικού εξοπλισμού.

Το Τμήμα διαθέτει και διαχειρίζεται το ερευνητικό/εκπαιδευτικό σκάφος μικρής ακτοπλοΐας Αμφιτρίτη, σχεδιασμένο και εξοπλισμένο για την εξυπηρέτηση ερευνητικών δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη.