Περίληψη Έργου

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η μεταφορά αγαθών, κατά κύριο λόγο, πραγματοποιείται μέσω θαλάσσης καθώς αποτελεί το οικονομικότερο και πιο αξιόπιστο τρόπο, έναντι των άλλων μεταφορών. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση παίζουν η γεωγραφική διαμόρφωση της γης και η διαρκής ανάπτυξη της ναυτιλίας. Παρόλα αυτά ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους της εμπορικής ναυτιλίας είναι η πειρατεία των θαλασσών. Πρόκειται για το αποτέλεσμα κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών ασταθειών που εμφανίζονται σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Οι οικονομικές συνέπειες που επιφέρει η πειρατεία στην ναυτιλιακή κοινότητα είναι τόσο σημαντικές όσο και το κόστος που επωμίζεται το σύνολο των κρατών που πήραν και παίρνουν μέρος για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι αναγκαία η χρήση νέων τεχνολογιών όπως είναι και τα ΣμηΕΑ. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών είναι δυνατόν να αναδειχτούν νέοι, καινοτόμοι τρόποι υποβοήθησης των ιδιωτικών φρουρών, οι οποίοι προστατεύουν τα εμπορικά πλοία, ή/και των ίδιων των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το φαινόμενο της πειρατείας. Είναι δυνατόν οι νέοι αυτοί τρόποι να είναι οικονομικότεροι, ευκολότεροι στην χρήση τους, ταχύτεροι, ασφαλέστεροι, ανεξαρτήτως καιρικών ή άλλων συνθηκών, μεγαλύτερης ακρίβειας και χαμηλότερου κόστους από τους ήδη υπάρχοντες. Μπορεί να είναι δυαλειτουργικοί με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων και άμεσα προσβάσιμοι από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης βασίζεται σε μια επιχειρηματική ιδέα ανάπτυξης δυο διαφορετικού τύπου συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) επιτήρησης θαλασσίων περιοχών. Το πρώτο ΣμηΕΑ θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με αισθητήρες και άλλα όργανα καταγραφής, με ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό την επισκόπηση, συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και αναγνώριση διάφορων άγνωστων πλεόντων «στόχων» με σκοπό την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία.

Επιπλέον, θα διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με τα υπάρχοντα μη επανδρωμένα συστήματα τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού αφού θα διαθέτει προσαρμοσμένα «έξυπνα συστήματα» επισκόπησης, καταγραφής και ανάγνωσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων συστημάτων ελέγχου ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως λειτουργία και διαχείρισή του σε επιχειρησιακό επίπεδο αποστολών.

Το δεύτερο σύστημα ΣμηΕΑ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης θα αποτελεί ένα μικρό ευέλικτο και εύκολο στη χρήση του από μη εξειδικευμένους χειριστές. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπτύσσεται από τους χειριστές του στην περίπτωση που το πλοίο έχει καταληφθεί ή καταλαμβάνεται από πειρατές ώστε ακολουθώντας το πλοίο ή το πλοίο των πειρατών, σε κατάλληλο ύψος και απόσταση από αυτά, για το πρώτο σημαντικό χρονικό διάστημα της υπό εξέλιξη πειρατείας να αναμεταδίδει σε κατάλληλες συχνότητες, σήματα κίνδυνου (S.O.S) καθώς και κρίσιμες για το πλοίο πληροφορίες. Ειδικότερα ακολουθώντας το ανάλογα με την περίσταση πλοίο, εκτός από τη αναμετάδοση του σήματος κινδύνου (S.O.S), θα αναμεταδίδει το στίγμα του πλοίου αλλά ίσως και εικόνα από την κατάσταση που επικρατεί σε ευπαθή σημεία του πλοίου μέσω δικτύου μικροκαμερών εγκατεστημένων στη γέφυρα του πλοίου, το δωμάτιο διαφυγής κ.α.

Το όλο επιχειρηματικό εγχείρημα βασίζεται στην ανάγκη για διαρκή παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε εμπορικά πλοία που διαπλέουν περιοχές όπου δρουν πειρατικές ομάδες εξασφαλίζοντας την ασφαλή μετακινήση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου έργου θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων, που ασχολούνται με το φαινόμενο της πειρατείας, καθώς θα αποτελέσει μία βάση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών φύλαξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.