Παραδοτέα

Το πλάνο διεκπεραίωσης του έργου οργανώνεται σε έξι ενότητες εργασίας (ΕΕ), κάθε μια από τις οποίες αναλύεται σε επιμέρους εργασίες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη περισσότερων του ενός στόχου μέσα από τα αντίστοιχα παραδοτέα (Π).

ΕΕ1: Μελέτη και αποτύπωση του υπάρχοντος επιχειρησιακού περιβάλλοντος αντιμετώπισης της πειρατείας

 • Π1.1: Έκθεση με τα αποτελέσματα του υπάρχοντος επιχειρησιακού περιβάλλοντος αντιμετώπισης της πειρατείας

ΕΕ2: Λειτουργικές προδιαγραφές και μεθοδολογική προσέγγιση

 • Π2.1: Έκθεση με τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος
 • Π2.2: Έκθεση με τη μεθοδολογία ανάπτυξης τακτικών μέτρων προστασίας και πρόληψης με τη χρήση του ΣμηΕΑ
 • Π2.3: Έκθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης και την καταγραφή του νομικού πλαισίου λειτουργίας και χρήσης των ΣμηΕΑ, αλλά και την εφαρμογή του στο διεθνές ναυτικό δίκαιο
 • Π2.4: Έκθεση με τα αποτελέσματα της μελέτης συχνοτήτων επικοινωνίας στην εμπορική ναυτιλία και διασύνδεσης αυτών με το υπό κατασκευή ΣμηΕΑ

ΕΕ3: Καθορισμός Τεχνικών προδιαγραφών & Σχεδιασμός συστήματος

 • Π3.1: Έκθεση με την ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του υπό κατασκευή συστήματος του ΣμηΕΑ
 • Π3.2: Έκθεση με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του ιπτάμενου συστήματος του ΣμηΕΑ
 • Π3.3: Έκθεση με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του σταθμού εδάφους του ΣμηΕΑ
 • Π3.4: Πιστοποίηση τεχνικών προδιαγραφών και μεθοδολογίας ανάπτυξης αυτόνομου ΣμηΕΑ
 • Π3.5:Συμμετοχή σε συνέδρια αναλόγου σκοπού

ΕΕ4: Σχεδιασμός & Ανάπτυξη συστήματος (Φάση Α)

 • Π4.1: ARSx2 v1 πρωτότυπο των συστημάτων (Φάση Α)
 • Π4.2: Έκθεση παραμετροποίησης μηχανισμού διασύνδεσης δεδομένων (Φάση Α)
 • Π4.3: Πιστοποίηση ανάπτυξης συστήματος (Φάση Α)
 • Π4.4: Έκθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμών (Φάση Α)
 • Π4.5: Συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογου σκοπού
 • Π4.6: Ιστότοπος αναφοράς εξέλιξης έργου

ΕΕ5: Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος (Φάση B)
Εξέλιξη Συστήματος / Εναλλακτικές χρήσεις

 • Π5.1: ARSx2 v2 δεύτερο πρωτότυπο εξέλιξη του αρχικού πρωτότυπου συστήματος (Φάση Β)
 • Π5.2: Έκθεση με τα αποτελέσματα των δοκιμών (Φάση Β)
 • Π5.3: Πιστοποίηση ανάπτυξης συστήματος (Φάση Β)
 • Π5.4: Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου
 • Π5.5: Συμμετοχή σε συνέδρια ανάλογου σκοπού
 • Π5.6: Συγγραφή εγχειρίδιου χρήσης ΣμηΕΑ ARSx2
 • Π5.7: Συγγραφή εγχειρίδιου συντήρησης ΣμηΕΑ ARSx2
 • Π5.8: Μελέτη εμπορικής και οικονομικής αξιοποίησης του ΣμηΕΑ ARSx2
 • Π5.9: Αποτελέσματα έρευνας εναλλακτικών χρήσεων

ΕΕ 6: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Η επιχείρηση επιθυμεί να συμμετάσχει στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2020», για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου

 • Π6.1: Συμμετοχή σε εμπορική έκθεση